Black Moon : ระบบสัตว์เลี้ยง (Pet)

329

Black Moon : ระบบสัตว์เลี้ยง (Pet)

Pet

ระบบสัตว์เลี้ยง (Pet) โดยเจ้าสัตว์เลี้ยงนี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนอกจากเอามาเดินตามสวยๆแล้วนั้น มันยังมีความสามารถเพิ่มคุณสมบัติต่างๆให้กับตัวละครของผู้เล่น และ ช่วยเหลือในการเดินทางของผู้เล่นอีกด้วย

สัตว์เลี้ยง (Pet)
จะแบ่งเป็น 3 เกรดด้วยกัน โดยเรียงจากน้อยไปมาก ได้แก่ R >> SR >> SSR สัตว์เลี้ยงแต่ละตัวนั้น จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป ซึ่งบางตัวโจมตีเน้นการโจมตี,ป้องกัน หรือ เพิ่มพลังชีวิตเป็นหลัก อีกทั้งยังมีทักษะต่างๆ เช่น สร้างความเสียหายในการต่อสู้เพิ่มขึ้น , ปริมาณเลือดตัวละครเพิ่มขึ้น ฯลฯ และ สัตว์เลี้ยงบางตัวจะมีการผูกความสัมพันธ์เมื่อเปิดใช้งานด้วยกันแล้วนั้นจะได้รับคุณสมบัติพิเศษมากขึ้นไปอีก ตัวอย่าง

1696418284257

1696418305587

1696418318680

1

เปิดการใช้งานสัตว์เลี้ยง (Pet)

สามารถเปิดใช้งานระบบสัตว์เลี้ยงได้เมื่อตัวละครถึงเลเวล 30 และ เปิดสัตว์เลี้ยงตัวที่ 2 3 4 5 ตามระดับของเลเวลตัวละคร

1696418388179

Training

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง

แสดงค่าสถานะต่างๆของสัตว์เลี้ยง ทักษะสัตว์เลี้ยง พลังพื้นฐานต่างๆ รวมถึงความสามารถพิเศษ

1696418433660

การอัพเลเวลสัตว์เลี้ยง

โดยการใช้ไอเทม Sweet Candy และ Gold ในการอัพเลเวลสัตว์เลี้ยง และ สามารถหาไอเทมจากได้จาก Daily > Trial Tower ประจำวัน และ ในช็อปร้านค้าต่างๆ หรือ Package ต่างๆในระบบเกมค่ะ

1696418447079

การอัพขั้นสัตว์เลี้ยง

โดยการใช้ไอเทม Delicious Ice Creaam ในการอัพขั้นสัตว์เลี้ยง และ สามารถหาไอเทมจากได้จาก Daily > Unique Gameplay > Boss Trial , Netherworld Portal และ ในช็อปร้านค้าต่างๆ หรือ Package ต่างๆในระบบเกมค่ะ

1696418460678

การอัพเกรดสัตว์เลี้ยง (เสริมพลัง) 

โดยการใช้ไอเทม Star Stone ในการอัพขั้นสัตว์เลี้ยง และ สามารถหาไอเทมจากได้จาก Pet Shop , Netherworld Portal , Dask Crystal และ ในช็อปร้านค้าต่างๆ หรือ Package ต่างๆในระบบเกมค่ะ

1696418474962

Effects +12

giphy

Effects +13

giphy

Effects +15

giphy

นอกจากนี้เพื่อนๆ ยังสมารถใช้ไอเทมช่วยในการอัพเกรดสัตว์เลี้ยงให้ง่ายยิ่งขึ้นได้ด้วย

Golden Protection Scroll
ไอเทมช่วยป้องกันระดับลด หลังจสกอัพเกรดสัตว์เลี้ยงล้มเหลว
1694426955973

Rising Star Coupon +12 (100%)
ไอเทมอัพเกรดสัตว์เลี้ยง +12 ทันที
1694426658192

Rising Star Coupon +13 (100%)
ไอเทมอัพเกรดสัตว์เลี้ยง +13 ทันที
1694426678829